D.G.P.R.

Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale

https://gdpr-info.eu

Politica de confidențialitate privind datele personale

Introducere


Art. 1 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, este necesară adoptarea și dezvoltarea prezentei politici de confidențialitate privind prelucrarea datelor personale, aferentă platformei on-line de plată proprietatea Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, https://www.taxeusv.ro/.
Art. 2 În calitate de operator de date cu caracter personal, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin intermediul platformei on-line de plată https://www.taxeusv.ro/, prelucrează datele care îi sunt furnizate în mod voluntar sau, în posesia cărora, intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet https://www.taxeusv.ro/, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

Art. 3 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin intermediul platformei on-line de plată https://www.taxeusv.ro/, respectă confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor aferente beneficiarului înregistrat pe website. Totodată, sistemul informatic are implementate metode adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal ale beneficiarilor, precum și pentru operațiunile și tranzacțiile pe care beneficiarul le efectuează prin intermediul acestei platforme.

Art. 4 Vizitarea website-lui, respectiv accesarea acestuia de către dumneavoastră este supusă “Politicii de confidențialitate” respectiv “Termenilor și condițiilor de utilizare” privind stocarea, utilizarea, prelucrarea și portarea datelor dumneavoastră personale.

Art. 5 De asemenea, vizitarea, respectiv accesarea website-lui implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la prevederile “Politicii de confidențialitate”, respectiv “Termenilor și condițiilor de utilizare” privind stocarea, utilizarea, prelucrarea și portarea datelor dumneavoastră personale. Art. 6 Prin completarea formularelor de înregistrare, respectiv prin continuarea tranzacției prin utilizarea comenzii „Trimite”, dumneavoastră vă exprimați expres consimțământul cu privire la stocarea, utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal de către personalul autorizat din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin intermediul platformei on-line https://www.taxeusv.ro/.

Definirea termenilor

Art. 7 Termenii utilizați au următoarea definire, conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general protecția datelor), fără a ne limita, însă, doar la termenii prezentați în Regulamentul (UE) 2016/679:


Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocare: păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Confidenţialitatea prelucrării datelor personale: se referă la protejarea datelor personale împotriva accesului neautorizat. Fişierele electronice create, trimise, primite sau stocate pe sistemele de calcul aflate în proprietatea, administrarea sau în custodia şi sub controlul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, sunt proprietatea instituției în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Utilizatorul răspunde personal de confidenţialitatea datelor încredinţate prin procedurile de acces la platforma on-line de plată.

Integritate: se referă la măsurile şi procedurile utilizate pentru protecţia datelor împotriva modificărilor sau distrugerii neautorizate.

Utilizator: o persoană, o aplicaţie automatizată sau proces utilizator autorizat de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în conformitate cu procedurile şi regulamentele în vigoare, să utilizeze platforma on-line de plată.

Operator: înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoană împuternicită de operator: persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Terț: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

Persoană vizată: persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
Consimțământ: al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate, în acord cu Regulamentul general privind protecția datelor.

A colecta: a strânge, a aduna, a primi date cu caracter personal de la persoanele vizate, prin intermediul formularelor de înregistrare, aferente platformei on-line de plată.

A utiliza: a se folosi datele cu caracter personal de către și în interiorul operatorului.
Platforma on-line de plată https://www.taxeusv.ro/: reprezintă principalul mijloc de comunicare on-line, al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, dintre beneficiar (student) și bancă.

Dispoziții generale


Art. 8 Prezenta politică de confidențialitate are ca scop garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate și prelucrate de Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin intermediul platformei on-line https://www.taxeusv.ro/.

Art. 9 Datele personale stocate și prelucrate, prin intermediul platformei on-line, sunt acele date completate de beneficiar în formularele de înregistrare (formular înregistrare plăți facultăți/departamente, taxe cămine, respectiv alte taxe).

Art. 10 Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta politică de confidențialitate nu poate fi restrânsă decât în cazuri expres și limitative prevăzute de lege.

Art. 11 Prezenta politică de confidențialitate se realizează în temeiul colaborării dintre autoritățile publice, instituțiile bancare și de învățământ, privind accesul și utilizarea serviciului on-line de plată de către beneficiarii acestuia.

Art. 12 Această platformă on-line de plată reprezintă un serviciu sigur dezvoltat de personalul instituției și pus la dispoziția studenților universității pentru facilitarea posibilității de plată on-line a diverselor taxe, evitându-se, astfel, un timp mai îndelungat petrecut la ghișeele caseriilor instituției, sau ale băncilor.

Art. 13 Totodată, prin alegerea acestei modalități de plată a diverselor taxe, beneficiarii sunt de acord cu necesitatea de stocare și prelucrare a datelor personale pe care, fiecare beneficiar, le-a completat în formularele de înregistrare (formular înregistrare plăți facultăți/departamente, taxe cămin, respectiv alte taxe).

Art. 14 În aceeași ordine de idei, utilizarea acestei platforme on-line de plată, de către beneficiar, are la bază acordul acestuia cu privire la prelucrarea datelor personale, pe parcursul studiilor, prin completarea și semnarea contactului de studii și/sau de cazare, contracte care implică stocare, utilizare, prelucrare și portare de date cu caracter personal în diverse scopuri (acordarea burselor de studiu, eliberarea legitimațiilor de călătorie, acordarea serviciilor medicale, accesul la serviciul on-line de plată a diverselor categorii de taxe etc).

 Art. 15 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin măsurile tehnice și organizatorice luate garantează securitatea stocării și prelucrării datelor personale completate în formularele de înregistrare (formular înregistrare plăți facultăți/departamente, taxe cămin, alte taxe), conform cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, respectiv a legislației în vigoare privind sistemele informatice.

Art. 16 De asemenea, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava administrează în condiții de siguranță, numai în scopurile specificate și prevăzute de lege, informațiile personale pe care le furnizați despre dumneavoastră sau despre o altă persoană.

Domeniul de aplicare

Art. 17 Prezenta politică de confidențialitate se aplică prelucrărilor de date având caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

Obiectivul implementării platformei on-line de plată

Art. 18 Obiectivul implementării unui astfel de serviciu, l-a constituit ideea de tranzacție on-line, menită să vină în ajutorul beneficiarului (studentului) și, de asemenea, să economisească timpul necesar plăților efectuate la ghișeele casieriei instituției sau ale băncilor.

Obiectivul implementării politicii de confidențialitate


Art. 19
În cadrul acestei politici de confidențialitate sunt descrise drepturile pe care beneficiarul acestei platforme le are în legătură cu utilizarea, accesarea, modificarea, respectiv ștergerea datelor personale.

Art. 20 Obiectivul prezentei politici de confidențialitate constă în implementarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor personale.

Art. 21 Totodată, prin implementarea unei politici de confidențialitate aferentă serviciului financiar on-line furnizat de Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava și Banca Transilvania, se urmărește desfășurarea în condiții de siguranță a tranzacțiilor financiare efectuate.

Art. 22 Prezentul document descrie modalitatea prin care se stochează, prelucrează și portează datele cu caracter personal prin intermediul platformei on-line de plată. Aceste informații sunt preluate din formularele de înregistrare ale taxelor (taxe de studii, taxe cămin, alte taxe), completate de dumneavoastră în scopul realizării de tranzacții financiare.

Art. 23 În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, respectiv în conformitate cu legile care guvernează sistemul de telecomunicații, prin utilizarea tuturor serviciilor puse la dispoziție prin intermediul platformei on-line de plată, dumneavoastră sunteți de acord și acceptați termenii prezentului document și sunteți de acord cu stocarea, utilizarea, prelucrarea și portarea datelor personale, în acord cu prevederile prezentei politici. În momentul acționării butonului “Trimite” dumneavoastră sunteți de acord cu politica de stocare și prelucrare a datelor personale completate în formular. Astfel, dumneavoastră vă exercitați opțiunea de plată financiară on-line, în detrimentul celei cash la ghișeele casierii instituției sau ale băncilor.

Tipurile de date personale stocate și prelucrate


Art. 24 Datele dumneavoastră personale stocate prin intermediul formularelor de înregistrare de pe platforma on-line de plată sunt următoarele:

 • Nume
 • Prenume
 • CNP
 • ID student
 • Forma de învățământ
 • An studii
 • Adresă de e-mail
 • Adresă domiciliu
 • Număr telefon

Art. 25 Necesitatea stocării și prelucrării tuturor acestor informații personale fiind importantă în vederea desfășurării procesului on-line de plată a taxelor de studii, de cazare sau a altor tipuri de taxe. Totodată, aceste informații sunt portate către instituția bancară, în vederea încheierii procesului on-line de tranzacție.

Art. 26 Completarea formularelor de înregistrare de pe platforma https://www.taxeusv.ro/, nu necesită și completarea datelor referitoare la card (număr card, data expirării, cod de verificare al cardului). Nu suntem răspunzători de tranzacțiile efectuate pe website- https://www.taxeusv.ro/.

Necesitatea implementării politicii de confidențialitate

Art. 27 În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, necesitatea stocării, respectiv prelucrării datelor personale se exprimă:
“Prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura strict necesară și proporțională, în scopul asigurării securității rețelelor și a informațiilor, și anume, capacitatea unei rețele sau a unui sistem de informații de a face față, la un anumit nivel de încredere, evenimentelor accidentale sau acțiunilor ilegale sau rău intenționate care compromit disponibilitatea, autenticitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal stocate sau transmise, precum și securitatea serviciilor conexe oferite de aceste rețele și sisteme, sau accesibile prin intermediul acestora, de către autoritățile publice, echipele de intervenție în caz de urgență informatică, echipele de intervenție în cazul producerii unor incidente care afectează securitatea informatică, furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, precum și de către furnizorii de servicii și tehnologii de securitate, constituie un interes legitim al operatorului de date în cauză. Acesta ar putea include, de exemplu, prevenirea accesului neautorizat la rețelele de comunicații electronice și a difuzării de coduri dăunătoare și oprirea atacurilor de „blocare a serviciului”, precum și prevenire a daunelor aduse calculatoarelor și sistemelor de comunicații electronice”.

Modalitatea de colectare a datelor personale


Art. 28 În vederea oferirii serviciilor de plată financiară, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava stochează și prelucrează datele dumneavoastră personale, care au fost completate în formularele de înregistrare.

Art. 29 Totodată, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava portează datele dumneavoastră personale către instituția bancară cu care are contract, în speță Banca Transilvania în vederea desfășurării procesului de tranzacție financiară. Portarea datelor personale este necesară pentru ca personalul autorizat al instituției bancare să poată procesa aceste date în vederea desfășurării procesului on-line de plată, respectiv pentru oferirea facilităților aferente serviciului financiar (verificare plată, realizare plată, confirmare plată).

Art. 30 Colectarea datelor personale se face prin intermediul informațiilor furnizate de dumneavoastră prin completarea formularelor de pe platformă. Datele personale sunt stocate și prelucrate pentru plata taxei de studii, pentru plata taxei de cazare, respectiv pentru alte tipuri de taxe (taxeusv.ro).

Art. 31 Platforma on-line https://www.taxeusv.ro/nu utilizează cookie-uri pentru trasarea opțiunilor dumneavoastră de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potential intruziv.

Partajarea datelor personale cu terți

Art. 32 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin intermediul platformei on-line de plată, portează datele dumneavoastră personale către Banca Transilvania. Aceștia ne asigură furnizarea serviciilor on-line de plată în cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava.

Art. 33 Datele personale pe care instituția le partajează cu banca sunt datele pe care dumneavoastră le completați în formularele de înregistrare. Aceste date completate sunt fie în directă legătură cu dumneavoastră (nume, prenume, CNP, ID student, adresă e-mail, adresă de domiciliu,număr telefon), fie în combinație cu alte date, dar care pot duce către persoana dumneavoastră (forma de învățământ, an studii).

Art. 34 În conformitate cu prevederile legislației actuale, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava poate furniza date cu caracter personal către autoritățile statului român. Legislația permite intituției, cu acordul reprezentantului legal al acesteia, să dezvăluie datele dumneavoastră personale fără acordul dumneavoastră, astfel:

 • În baza mandatelor sau a hotărârilor judecătorești sau de altă natură, respectiv în vederea respectării legii.
 • În situația în care drepturile, proprietatea, siguranța sau securitatea unei persoane este în pericol.
 • În situația în care se constată că acțiunile dumneavoastră încalcă prevederile prezentei “Politici de confidențialitate”, respectiv “Termenii de utilizare’’ sau orice alte “drepturi legale”.
 • În alte cazuri în care legislația în vigoare impune sau permite portarea datelor dumneavoastră personale.

Perioada de stocare a informațiilor personale
Art. 35 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava va păstra informațiile cu caracter personal atâta timp cât este necesar în vederea furnizării și dezvoltării serviciilor și aplicațiilor aferente platformei on-line de plată. Perioada de păstrare a datelor personale se poate prelungi atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale, pentru rezolvarea litigiilor sau în vederea derulării contractelor.

Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale


Art. 36 Beneficiarii platformei on-line de plată, conform Regulamentului general privind protecția datelor personale, au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces (art. 15 din Regulament) – aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava și dreptul de acces la datele respective.
 • Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament) – aveți dreptul de a obține de la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor “dreptul a fi uitat” (art. 17 din Regulament) – în situațiile în care: 1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor; 2) v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc. În situația în care beneficiarul dorește ștergerea datelor personale, instituția își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor către beneficiar, întrucât nu se pot îndeplini condițiile necesare pentru asigurarea securității sistemelor informatice și a tranzacțiilor electronice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din Regulament) – aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, în situația în care se aplică unul din următoarele cazuri: 1) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactității acestora; 2) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor; 3) Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin.(1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament) – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care: 1) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) sau al art. 9 alin. (2) lit. (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament; 2) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din Regulament) – aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare la dumneavoastră, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi performanța la locul de muncă. Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia: 1) este necesară pentru executarea unui contract între dumneavoastră și Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava; 2) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; 3) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.
 • Dreptul de retragere al consimțământului (art. 7 alin. (3) din Regulament) – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă. De asemenea, cum a fost precizat și la “Dreptul de ștergere al datelor”, instituția își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor către beneficiar, întrucât nu se pot îndeplini condițiile necesare pentru asigurarea securității sistemelor informatice și a tranzacțiilor electronice.


Art. 37 În situația în care dumneavoastră considerați că drepturile, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, au fost încălcate, aveți:

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.

Art. 38 În vederea solicitării accesului la datele personale, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, trebuie să facă o adresă scrisă reprezentantului legal al instituției. Datele se vor transmite doar acestor persoane sau entități conform legislației și condițiilor de securitate privind transferul datelor cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal
Art. 39 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin intermediul platformei on-line de plată website- https://www.taxeusv.ro/, nu transferă datele dumneavoastră către state din cadrul sau din afara Uniunii Europene, doar cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.

Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal solicitate


Art. 40 În cazul în care un beneficiar al platformei on-line de plată website- https://www.taxeusv.ro/ refuză să furnizeze anumite informații esențiale scopului procesării formularului de înregistrare, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava își rezervă dreptul de a nu da curs cererii vizitatorului.


Confidențialitatea datelor personale aferente minorilor


Art. 41 Nu sunt solicitate datele personale aferente persoanelor minore. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu trebuie să transmită date personale fără acordul (consimțământul) părinților sau al tutorilor. Nu sunt colectate, în mod intenționat, astfel de date și nu sunt dezvăluite unor terțe părți.

Angajamentul instituției privind securitatea datelor personale

 
Art. 42 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin personalul autorizat, a implementat proceduri și a luat măsuri tehnico-organizatorice, privind creșterea gradului de securitate pentru a proteja datele beneficiarilor transmise prin intermediul formularelor de înregistrare, de pe platforma on-line de plată https://www.taxeusv.ro/. Astfel, se asigură nivelul de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la nivelul datelor dumneavoastră personale. Art. 43 Totuși, cu toate aceste proceduri și măsuri întreprinse de către personalul autorizat al instituției, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor dumnevoastră personale. Nu se poate garanta faptul că, liniile de comunicații nu pot fi interceptate ilegal sau că datele personale nu vor fi accesate ilegal de către terțe părți.

Legături către Website-uri externe

Art. 44 Platforma on-line https://www.taxeusv.ro/ nu conține link-uri către website-uri externe.


Exercitarea drepturilor

Art. 45 Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, la adresa de e-mail: office.taxeusv@usm.ro și adresa de corespondență: Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, str.Universității, nr.13, cod 720229,

Art. 46 Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

Modificările acestei politici de confidențialitate

Art. 47 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate, în funcție de necesitățile și reglementările legislative.

Art. 48 Orice modificare a acestei politici de confidențialitate va fi postată pe website-ul https://www.taxeusv.ro/, înainte de aplicarea acesteia.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Art. 49 Persoana responsabilă cu protecția datelor personale la nivelul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava poate fi contactată la următoarea adresă de e-mail: office.taxeusv@usm.ro și adresa de corespondență: Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, str.Universității, nr.13, cod 720229,

Versiune document: 1.0